Лични данни

Във връзка със защитата на личните данни на физическите лица и прилагането на Закона за защита на личните данни, както и Регламент на ЕС 2016/679, потребителят при заявяване на услуга се съгласява, а
„ФАСТО КУРИЕР” ЕООД, в качеството си на оператор се задължава със следното:

1. Да обработва всички лични данни на физически лица получени по повод предоставянето и получаването на куриерски услуги и др., законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.

2. Да събира минимално необходими лични данни само и единствено за целите на предоставянето и получаването на куриерски услуги.

3. Да поддържа точни и актуални получените лични данни.

4. Да съхранява събраните лични данни единствено за целите на предоставянето и получаването на куриерски услуги, и всички свързани с това документи, като след изтичане на срока за съхранението им да приложи политиките за архивиране и унищожение.

5. Да не разпространява събраните лични данни по никакъв начин и по никакъв повод, освен при изрично писмено нареждане, проверка или друго действие от компетентен орган или институция.

6. Да не извършва никакви действия на разпространение, копиране, преписване, запазване на какъвто и да е хартиен и/или електонен носител и всякакви други действия свързани с възможното разпространение на събраните данни, освен за целите на предоставянето и получаването на куриерски услуги.

7. Да съхранява екземпляр от документите издадени по повод предоставянето и получаването на куриерски услуги, съгласно и при спазване на всички политики, инструкции и мерки за защита съгласно законодателството в страната и Регламет на ЕС 2016/679., както и данъчното и осигурителното законодателство.

8. Администраторът на лични данни заявява, че неговите служители-обработващи лични данни са запознати и спазват изискванията, мерките по защита, фирмените политики, правилата за поверителност, съобразно действащото законодателство в РБ и Регламент на ЕС 2016/679.

9. Администраторът се задължава случай на трансфер на лични данни до трети страни да уведомят лицето, чиито лични данни се предават в сроковете и при условията на законодателството в страната и Регламент на ЕС 2016/679.